donderdag 8 september 2016

ACHIEL EN ZIJN GELDNOOD.

GELD VOOR FOTOS

Honfleur le 16 juillet 1917 « Beminde zuster, Ik neem het potlood in mijn hand om u enige te schrijven en de staat mijner gezondheid kenbaar te maken.. Ik heb mij gister mij doen trekken en het zij 6fr. van 12. Als gij mij geld opgezonden hebt gelijk gij ook weet dat ik 5 fr. gevraagd heb van een maat. Die 5fr en en die 6 fr. voor mijn portretten dat is al elf. Als gij zoo goed wilde zij mij nog een weinig op  te zenden. Dat zouw mij veel plijsier doen. Uw toegenegen broeder Achille.

 GELD ZENDEN PER RECOMMANDE
Honfleur 8/10/17 “ ... Alix, Ik heb geerne dat gij  geld zend maar gij mag geen geld zenden alzoo . Gij moet een recommande zenden of ne  mandat want dat is zeer gevaarlijk van de brieven te verliezen want ge moet niet geloven dat ik al de brieven heb.”
22/10/17    " ik heb goed uwen brief ontvangen met tien frank in. Ik zal altijd kunnen voortdoen. Ik heb geschreven naar George en Martha. Ik denk wel van in het eerste van de naaste maand in conge te mogen komen. Het weerd tijd."
GELD VAN NONKEL
St Quentin 19/1/1/18  "...nu Alice gij hebt gezegd dat het stuk niet uit mijne handen ging  vallen maar ik heb een stuk van 5 gehad van onkel Camiel…”
GELD OM TABAK TE KOPEN
Frond 21/2/18  “ Ik heb goed uwen brief ontvangen ook den mandat maar ik ben daarvan niet content want ik heb u al dikwijls genoeg gezeid  dat gij geen mandaten moeste zenden en moet nu 8 dagen wachten voor ik geld heb. Ik kan geen tabac kopen en als ik het geld heb zal er meschien geen tabac meer zijn. En  ik moet dan nog 5 frank aan Capon geven , k'heb dan nog 5  en ik moet daarmee tabac kopen , t'is nu 50 centiemen voor een pak .Ja maar ik moet ook geld hebben anderszins gij weet dat wel ,nu ik weet niet wat doen. Ik sta hier te kijken gelijk een zot”
Later schrijft hij: “ Ik neem de pen in mij hand om u eenige reken te schrijven en de stand van mijn gezondheid kenbaar te maken en verhoop van u allen het zelfde. Ik heb ook goed het klein pakje ontvangen. Nu Alix ik durf den tabac niet opzenden want er is hier een gestraft van tabac te zenden voor 30 dagen cachot. Ik zal hem mede brengen bij 8 dagen. Uw toegenegen broeder Achille “
SCHRIJVEN KOST GELD
 “ Ieder keer dat ik schrijf is het nu 1 fr of 2 fr voor 5 blaten en 5 enveloppen is het ne 1 f 25. Zoo als men ne keer of 2 in een week schrijf is het voor het minste 5 naar 6 fr per week. Zoo zie ne keer, zoo het is niet om de zot te houden met papier, niet waar Alice.”.

EEN KWADE BRIEF ...         Frond 2/3/18   " nu het is wederom het zelfde als ik iets vraag 't is wederom te veel. Wat dat ge daar zegt dat Capon van niemand geen geld heeft maar daarin zijt gij wel  bedrogen want ik heb het gezien, ik mag er van spreken want hij heeft wel geld van Demyttenaeres. Nu ik zal nooit niet meer vragen .'t Is al wel wat gij doet gij weet niet wat de soldaten lijden maar als gij moeste hier 2 dagen zijn waar ik nu ben gij zouw al genoeg weten wat soldaten zijn. Ik ben er voor 200 ? dagen zonder afgaan als ik het geluk heb van weer te keren.  Nu ik zal van mijn leven niet aan niemand niet meer vragen maar als den oorlog zal gedaan zijn 'k zal van niemand wat moeten hebben ook.".
MIJN GELD GEPAKT  
  Frond 7/4/18   "...gelijk gij al weet als gij den brief ontvangen had dat ik hier toegekomen ben zondag dat ik mijn geld gepakt geweest ben van de  fransmans op den trein van Bordeaux naar Paris. Ik spreek er noch van omdat gij al te mets den brief niet zouw ontvangen hebben. Alice, ik hoop wel dat gij me de recommande zult zenden omdat ik het allicht zouw hebben.”
IK ZIT ZONDER EEN SOU
  Frond  9/4/18   " mijn cameraad komt altijd zien wat dat ik schrijf maar het is een rare jongen, ik kan alzoo niet vele schrijven met zulke  mannen rond mij. Nu ‘k verlang eer ik geld krijg want ik zit hier zonder een sou en dat gaat niet wel. "
Front  28/7/18     GELD OM ORDONNANS  TE ZIJN.
" Nu beminde zuster, t' is met blijdschap dat ik u kom te zeggen dat ik zal ordonnans zijn van de capitain van mijne batterie. Ik zal nu nooit meer moeten naar de tranchee gaan en nooit meer moeten werken. Gij mag geloven dat ik blij ben want ik ging niet geerne naar de tranchee en ik moet het bij 10 dagen aanpakken en ik zal alle 14 dagen 10 fr.  hebben. Maar om ordonnans te zijn moet men voor het minste 75 fr bij hem hebben. Ik heb al met een ander moeten geld tonen. Ik had 25 fr van mij, 30 fr die gij mij gezonden heb en ik heb 50 fr gevraagd aan een cameraad om geld genoeg te kunnen tonen. Nu gij zouwt  moeten 50 fr zenden als ge wilt dat ik kan ordonans zijn want die officieren als zij iets moeten hebben moet gij zelf er achter gaan naar de winkel met u geld en zij betalen dat alle 15 dagen dus 2 keren te maand en hij heeft gezeid dat hij mij dan alle 15 dagen 10 fr drankgeld zal geven. Zo ik ga niet meer uitgaan om nog mij 25 fr te kunnen sparen en dan met de 50 fr  dat gij zal zenden dat zal dan 75 fr zijn. Ik zal dan waarschijnlijk nooit geen geld meer moeten  hebben  van thuis. Dat zal ook veel wel zijn dat zal dan voor mij alleen geen profijt zijn maar voor gijder ook. Nu beminde zuster, als gij wilt u broeder van het gevaar sparen t'is maar 50 fr te zenden en dan meschien nooit niet meer. Ik zal dan nooit zoo gelukkig geweest zijn bij den troep gelijk nu. Nu beminde zuster ik hoop wel dat gijder aan mijne vraag niet zal weigeren want het ware wel vreed voor mij."
Front 13/10/18   " ik kom den brief van George te ontvangen met een 10 fr in waarvan ik zeer content ben want nu heb ik nogal noodig want kreveren zullen wij hier van honger als wij geen geld moesten hebben om iets te kopen. Nu, morgen moeten de belgen wederom vooruit. 't Is tot Gent dat ze nu  moeten gaan en is de franschman die voortgaat. Nu den oorlog zal geen jaar meer duren dat is iets die heel zeker is."
IN BEZET BELGIE  ALLES OM TE DIERST.
“ ...Het eten aldaar: de boter was 40 fr van de kilo 't is serieus en nog een vindelijk, het brood was aan 3 fr  de kilo, het  vleesch 2 keren per week een,
de groote van een vinger, 100 grammen 2 fr en het was voor sauwse te maken, zoo  de belgen hebben in 4 jaar geen vleesch geeeten en alles dat ge kosten denken, alles om te dierst.”
Gent 12/12/18      ALLES VEEL DUURDER DAN BACHTEN DE KUPE
" ik kom juist 3 brieven te ontvangen, een van 29 en den 30e van de 11e maand en van den 4e december. Gij zegt dat het een alf maand is dat gij van mij geen  nieuws gehad heeft een alf  maand kan niet zijn of de brieven zijn achter gebleven. Maar ik heb in 8 dagen niet geschreven daar ik in conge was bij nonkel August en ik had het u geschreven eer ik vertrok. Als ik eerder in de batterie gekomen ben heb ik het sanderendaags geschreven. Gij zegt dat gijder staat om zot te komen. Ge moet nu op mij niet meer denken, er zal niets meer gebeuren, den oorlog is nu gedaan en het is toch ook niet noodig dat men  alle dage schrijft nu tegenwoordig nietwaar want hier waar we nu zijn is alles vele dierder dan bachten de kupe. “
DAG EN NACHT WERKEN EN BIJNA GEEN ETEN
Frond  16/4/18   ".... ik heb goed uwen reccomande ontvangen waarvan ik zeer content ben. Nu beminde zuster ik kan hier voor het moment niet dikwijls schrijven want ben in mijne batterie  niet, ben bij autos en ik moet hier bijna dag en nacht werken en bijna geen eten. 'I is toch vreed soldaat moeten zijn en nog geen eten hebben. Ik verlang tot dat ik weder in mijne batterie ben want 't is hier niet goed, ge moogt het zeker zijn. Als ik weder in mijne batterie ben zal ik mij ne keer laten trekken met mijn hondje 't is al getrokken bij mijne cameraad en 't is zoo schoone ."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten